Ruby 字符串连接_Ruby_编程开发_程序员俱乐部

中国优秀的程序员网站程序员频道CXYCLUB技术地图
热搜:
更多>>
 
您所在的位置: 程序员俱乐部 > 编程开发 > Ruby > Ruby 字符串连接

Ruby 字符串连接

 2021/1/12 13:52:49  lzyfn123  程序员俱乐部  我要评论(0)
 • 摘要:Ruby字符串连接require'benchmark'Benchmark.bmdo|x|x.report('par'){s2=''1000.times{|i|i=i.to_s;s2="#{s2}#{i}"}}x.report('par'){s1=''1000.times{|i|i=i.to_s;s1+=i}}x.report('par'){s3=''1000.times{|i|i=i.to_s;s3=s3<<i}}end&&
 • 标签:Ruby 连接 字符串

?Ruby 字符串连接

?

require 'benchmark'
Benchmark.bm do |x|
 x.report('par') {
  s2 = ''
1000.times { |i| i = i.to_s; s2 = "#{s2}#{i}" }
 }
 x.report('par') {
  s1 = ''
1000.times { |i| i = i.to_s; s1 += i }
 }
 x.report('par') {
  s3 = ''
1000.times { |i| i = i.to_s; s3 = s3 << i }
 }
end && 1

    user   system   total    real
par 0.001524  0.000597  0.002121 ( 0.002119)
par 0.001315  0.000667  0.001982 ( 0.001998)
par 0.000478  0.000028  0.000506 ( 0.000512)

    user   system   total    real
par 0.002281  0.001376  0.003657 ( 0.003640)
par 0.030634  0.010257  0.040891 ( 0.041087)
par 0.000564  0.000002  0.000566 ( 0.000567)
发表评论
用户名: 匿名